zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw


Art. 18 wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2006 r., art. 2 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., art. 1 pkt 15 lit. i-k, pkt 28 lit. a oraz pkt 37 lit. a, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. obowiązujący (spr: 2019-11-06 23:10:15) Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1588
124
WDU20062171588
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

obowiązujący
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

uchylony
2013-11-21
2013-11-21
---- -- --
2015-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

uchylony
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2013-11-21

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

obowiązujący
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

uchylony
2008-12-16
2008-12-16
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

uchylony
2007-08-02
2007-08-02
---- -- --
2008-12-16

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

uchylony
2007-01-01
2007-01-01
---- -- --
2012-01-01

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu