zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej


Art. 14-16 oraz art. 29-31 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-11-06 20:35:23) Dz.U. 2008 nr 116 poz. 730
166
WDU20081160730
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

1
WMP20190000973

Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 2 października 2019 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

na dzie? 2019-11-25 05:27:34
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000674

Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 czerwca 2019 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

na dzie? 2019-11-25 05:28:30
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000332

Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorców statusu centrum badawczo-rozwojowego

na dzie? 2019-11-25 05:35:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000333

Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

na dzie? 2019-11-25 05:35:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000068

Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 stycznia 2019 r. o wydaniu decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

na dzie? 2019-11-25 05:36:37
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000040

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

na dzie? 2020-01-08 14:05:29
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000054

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

na dzie? 2020-01-08 14:05:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000055

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

na dzie? 2020-01-08 14:05:38
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000163

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

na dzie? 2020-01-08 14:06:47
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000164

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

na dzie? 2020-01-08 14:06:48
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001064

Komunikat Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2019 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

na dzie? 2020-01-08 14:09:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20170001191

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

na dzie? 2020-01-08 14:33:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001204

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2019 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

na dzie? 2020-01-08 14:34:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190001205

Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

na dzie? 2020-01-08 14:34:57
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000442

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 11 czerwca 2012 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

na dzie? 2020-01-08 14:35:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki
Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
32014R0651

2014-06-17
32001R0070

2001-01-12
31999R0659

1999-03-22

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu