zaloguj facebukiem Antysmog
Szukaj_

Pobierz:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych


art. 40 ust. 3 pkt 2, art. 41 ust. 4 oraz art. 142 pkt 11 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., natomiast art. 174 pkt 2 oraz art. 175 ust. 1 pkt 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. akt posiada tekst jednolity (spr: 2019-11-06 18:40:19) Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240
241
WDU20091571240
Otaguj akt
BHP
Energia
Gleba
Hałas
Krajobraz
Odpady
Pole elektromagnetyczne
Powietrze
Ppoż
RODO
Substancje chemiczne
Woda i ścieki

Własny tag

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący
2023-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący
2023-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

obowiązujący
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

obowiązujący
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

oczekujący na wejście w życie
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

obowiązujący
2022-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wniosków o udzielenie zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem niektórych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

oczekujący na wejście w życie
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

oczekujący na wejście w życie
2022-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

oczekujący na wejście w życie
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oczekujący na wejście w życie
2022-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2022

akt jednorazowy
2022-09-13
2022-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący
2022-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący
2022-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

oczekujący na wejście w życie
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2022-07-28
2022-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący
2022-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

obowiązujący
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

oczekujący na wejście w życie
2022-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący
2022-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

oczekujący na wejście w życie
2022-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący
2022-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący
2022-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący
2022-01-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

oczekujący na wejście w życie
2021-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący
2021-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

oczekujący na wejście w życie
2021-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

oczekujący na wejście w życie
2021-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

oczekujący na wejście w życie
2021-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący
2021-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

oczekujący na wejście w życie
2021-06-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oczekujący na wejście w życie
2021-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2021-02-18
2021-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Kosmicznej

obowiązujący
2020-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

oczekujący na wejście w życie
2020-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

obowiązujący
2020-11-26
0000-00-00
2020-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący
2020-11-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

obowiązujący
2020-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

obowiązujący
2020-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2020-08-06
2020-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący
2020-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

obowiązujący
2020-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

obowiązujący
2020-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

akt jednorazowy
2020-06-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

obowiązujący
2020-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący
2020-06-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

obowiązujący
2020-03-21
2020-02-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący
2020-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

obowiązujący
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

obowiązujący
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

obowiązujący
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący
2019-10-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

obowiązujący
2019-10-10
2019-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

obowiązujący
2019-10-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

obowiązujący
2019-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący
2019-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący
2019-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2019-07-23
2019-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

obowiązujący
2019-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

obowiązujący
2019-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

obowiązujący
2019-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący
2019-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

obowiązujący
2019-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący
2019-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący
2019-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2019-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2019-02-12
2019-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący
2019-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

obowiązujący
2019-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący
2019-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2018-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego

obowiązujący
2018-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący
2018-12-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

obowiązujący
2018-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018

obowiązujący
2018-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący
2018-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2018-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

akt objęty tekstem jednolitym
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

akt objęty tekstem jednolitym
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

akt objęty tekstem jednolitym
2018-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2018-04-25
2018-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

akt objęty tekstem jednolitym
2018-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

obowiązujący
2018-03-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

akt posiada tekst jednolity
2018-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

akt posiada tekst jednolity
2018-01-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

obowiązujący
2017-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

obowiązujący
2018-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2017-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący
2017-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

akt objęty tekstem jednolitym
2017-10-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

obowiązujący
2017-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

obowiązujący
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący
2017-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

akt objęty tekstem jednolitym
2017-07-26
2017-07-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

akt objęty tekstem jednolitym
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-23
2017-03-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2017-03-21
2017-03-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

obowiązujący
2017-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

obowiązujący
2017-04-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2017-01-26
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2017-01-13
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym
2017-01-13
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

akt posiada tekst jednolity
2017-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

obowiązujący
2016-12-19
2016-12-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych dochodów i wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2016

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący
2016-10-06
2016-10-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2016-09-19
2016-09-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2016-06-02
2016-06-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017

obowiązujący
2016-05-31
2016-05-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komitetu audytu

akt objęty tekstem jednolitym
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2016-04-16
2016-04-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2016-02-27
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2015

obowiązujący
2015-12-29
2015-11-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym
2015-12-08
2015-11-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2015-11-28
2015-11-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2015 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2015-09-26
2015-09-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

akt posiada tekst jednolity
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016

obowiązujący
2015-08-01
2015-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016

obowiązujący
2015-07-08
2015-07-08
2016-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2015-07-16
2015-07-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym
2015-05-23
2015-05-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

akt objęty tekstem jednolitym
2015-04-25
2015-04-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

akt posiada tekst jednolity
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

akt objęty tekstem jednolitym
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

akt objęty tekstem jednolitym
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

akt objęty tekstem jednolitym
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-12-23
2014-12-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

akt objęty tekstem jednolitym
2014-12-30
2014-12-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie

obowiązujący
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2014-10-13
2014-10-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

akt objęty tekstem jednolitym
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

akt objęty tekstem jednolitym
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

akt objęty tekstem jednolitym
2014-08-27
2014-08-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015

obowiązujący
2014-06-25
2014-06-25
2015-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-05-20
2014-05-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

akt objęty tekstem jednolitym
2013-12-04
2013-12-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

obowiązujący
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

obowiązujący
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014

wygaśnięcie aktu
2013-06-21
2013-06-21
2014-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

akt objęty tekstem jednolitym
2013-07-02
2013-07-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2013-02-14
2013-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

akt posiada tekst jednolity
2013-02-01
2013-02-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rynku Rolnego

obowiązujący
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

akt posiada tekst jednolity
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

akt posiada tekst jednolity
2013-01-01
2013-01-01
2021-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

obowiązujący
2012-11-30
2012-11-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2012-11-08
2012-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych

obowiązujący
2012-11-08
2012-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2012

wygaśnięcie aktu
2012-06-25
2012-04-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013

wygaśnięcie aktu
2012-06-05
2012-06-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2012-04-18
2012-04-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

akt posiada tekst jednolity
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

obowiązujący
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2011

obowiązujący
2011-12-29
2011-11-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

obowiązujący
2011-12-14
2011-12-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2011-10-17
2011-10-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

akt objęty tekstem jednolitym
2011-09-12
2011-09-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

akt objęty tekstem jednolitym
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012

wygaśnięcie aktu
2011-03-15
2011-03-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

akt objęty tekstem jednolitym
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

akt posiada tekst jednolity
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

akt posiada tekst jednolity
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

akt posiada tekst jednolity
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

akt posiada tekst jednolity
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

obowiązujący
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

akt posiada tekst jednolity
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Nauki

obowiązujący
2011-01-28
2011-01-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

obowiązujący
2010-12-29
2010-12-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania

obowiązujący
2010-10-22
2010-10-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

akt posiada tekst jednolity
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

akt posiada tekst jednolity
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

akt posiada tekst jednolity
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

obowiązujący
2010-04-24
2010-04-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011

wygaśnięcie aktu
2010-03-19
2010-03-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

akt posiada tekst jednolity
2010-03-19
2010-03-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt posiada tekst jednolity
2010-03-12
2010-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu

akt posiada tekst jednolity
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt posiada tekst jednolity
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
1
WMP20190001012

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe w części 20 - gospodarka wraz z kwotami tych dotacji

na dzie? 2019-11-25 05:27:27
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000571

Uchwała Nr 43 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029"

obowiązujący na dzie? 2019-11-25 05:28:49
2019-06-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000468

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 i art. 38a ustawy o finansach publicznych

na dzie? 2019-11-25 05:35:22
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000460

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji

na dzie? 2019-11-25 05:35:24
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000475

Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów" - PRoGeO

obowiązujący na dzie? 2019-11-25 05:35:21
2019-06-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000429

Uchwała nr 31 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022

akt jednorazowy na dzie? 2019-11-25 05:35:30
2019-04-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000356

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2013-2018

na dzie? 2019-11-25 05:35:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000357

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2015-2018

na dzie? 2019-11-25 05:35:44
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000359

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe, oraz kwot tych dotacji

na dzie? 2019-11-25 05:35:43
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20190000348

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości kosztów reformy emerytalnej w latach 2015-2018

na dzie? 2019-11-25 05:35:45
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000292

Uchwała Nr 71 Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015

na dzie? 2020-01-08 14:09:50
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WMP20120000355

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

na dzie? 2020-01-08 14:35:05
0000-00-00
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
e
Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym
Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz
Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego
Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Ustawa z dnia 10 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej
Ustawa z dnia 22 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2015 r. sygn. akt K 14/13
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 12 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej
Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki
Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
2018-01-13

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

uznany za uchylony
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
2018-03-02

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony
2017-01-04
0000-00-00
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
2018-02-20

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

uchylony
2016-06-15
0000-00-00
---- -- --
2019-01-31

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
2018-01-13

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

uznany za uchylony
2015-11-04
2015-11-04
---- -- --
2017-09-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2018-01-13

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony
2015-07-15
2015-07-15
---- -- --
2018-02-20

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony
2015-06-24
2015-06-24
---- -- --
2018-01-03

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
2018-01-13

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

uchylony
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2015-04-01

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony
2014-06-18
2014-06-18
---- -- --
2015-08-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony
2014-01-24
2014-01-24
---- -- --
2018-01-13

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony
2013-06-29
2013-06-29
---- -- --
2015-08-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

uchylony
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
2014-01-31

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2013-01-03
2013-01-03
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy o finansach publicznych

uznany za uchylony
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
2015-08-25

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony
2012-03-14
2012-03-14
---- -- --
2015-08-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony
2012-02-16
2012-02-16
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

uchylony
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-01-31

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 października 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych

uchylony
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
2015-11-13

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

uchylony
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
2014-01-31

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony
2011-06-10
2011-06-10
---- -- --
2015-08-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie

uznany za uchylony
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
2015-01-01

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2015-08-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa

uznany za uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

uznany za uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2017-09-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2014-01-31

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-10-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-10-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2015-04-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

uchylony
2010-11-06
2010-11-06
---- -- --
2017-03-15

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu, kryteriów i terminów dokonywania oceny zgodności planowanych inwestycji ze strategiami rozwoju

uznany za uchylony
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
2018-09-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

uznany za uchylony
2010-07-30
2010-07-30
---- -- --
2016-08-31

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony
2010-07-31
2010-07-31
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony
2010-07-28
2010-07-28
---- -- --
2018-02-20

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony
2010-05-27
2010-05-27
---- -- --
2015-08-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych

uznany za uchylony
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
2017-09-02

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

uchylony
2010-04-24
2010-04-24
---- -- --
2017-04-09

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony
2010-02-08
2010-02-08
---- -- --
2014-01-24

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

uchylony
2010-02-10
2010-02-10
---- -- --
2017-03-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

uchylony
2010-02-08
2010-02-08
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2018-01-03

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

uchylony
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący
2023-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący
2023-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

obowiązujący
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

obowiązujący
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

oczekujący na wejście w życie
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

obowiązujący
2022-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wniosków o udzielenie zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem niektórych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

oczekujący na wejście w życie
2022-12-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

oczekujący na wejście w życie
2022-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

oczekujący na wejście w życie
2023-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oczekujący na wejście w życie
2022-10-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2022

akt jednorazowy
2022-09-13
2022-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący
2022-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący
2022-09-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

oczekujący na wejście w życie
2022-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2022-07-28
2022-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący
2022-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

obowiązujący
2022-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

oczekujący na wejście w życie
2022-05-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący
2022-04-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

oczekujący na wejście w życie
2022-03-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący
2022-02-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący
2022-02-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący
2022-01-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

oczekujący na wejście w życie
2022-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

oczekujący na wejście w życie
2021-10-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący
2021-06-24
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

oczekujący na wejście w życie
2021-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

oczekujący na wejście w życie
2021-06-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

oczekujący na wejście w życie
2021-05-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący
2021-06-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

oczekujący na wejście w życie
2021-06-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oczekujący na wejście w życie
2021-04-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2021-02-18
2021-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Kosmicznej

obowiązujący
2020-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

oczekujący na wejście w życie
2020-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

obowiązujący
2020-11-26
0000-00-00
2020-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

oczekujący na wejście w życie
2021-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący
2020-11-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

obowiązujący
2020-08-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

obowiązujący
2020-08-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2020-08-06
2020-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący
2020-07-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

obowiązujący
2020-07-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

obowiązujący
2020-07-14
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020

akt jednorazowy
2020-06-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

obowiązujący
2020-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący
2020-06-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

obowiązujący
2020-03-21
2020-02-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący
2020-02-19
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

obowiązujący
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

obowiązujący
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

obowiązujący
2020-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący
2019-10-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

obowiązujący
2019-10-10
2019-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

obowiązujący
2019-10-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

obowiązujący
2019-09-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący
2019-09-21
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący
2019-08-17
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2019-07-23
2019-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

obowiązujący
2019-07-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

obowiązujący
2019-06-27
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

obowiązujący
2019-06-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący
2019-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

obowiązujący
2019-05-18
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący
2019-05-16
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący
2019-05-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2019-03-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2019-02-12
2019-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

obowiązujący
2019-01-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

obowiązujący
2019-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący
2019-02-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2018-12-30
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego

obowiązujący
2018-12-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

obowiązujący
2018-12-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

obowiązujący
2019-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

obowiązujący
2018-08-31
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018

obowiązujący
2018-08-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

akt objęty tekstem jednolitym
2018-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

obowiązujący
2018-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2018-08-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

akt objęty tekstem jednolitym
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

akt objęty tekstem jednolitym
2018-07-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

akt objęty tekstem jednolitym
2018-05-25
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2018-04-25
2018-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

akt objęty tekstem jednolitym
2018-05-23
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

obowiązujący
2018-03-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

akt posiada tekst jednolity
2018-02-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

akt posiada tekst jednolity
2018-01-13
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

obowiązujący
2017-12-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

obowiązujący
2018-01-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2017-12-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący
2017-11-03
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

akt objęty tekstem jednolitym
2017-10-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

obowiązujący
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-10-10
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencji płatniczej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

obowiązujący
2017-09-04
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

obowiązujący
2017-09-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

obowiązujący
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący
2017-08-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

akt objęty tekstem jednolitym
2017-07-26
2017-07-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2018-01-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

akt objęty tekstem jednolitym
2017-05-11
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony
2017-04-01
0000-00-00
---- -- --
2018-01-13

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-23
2017-03-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2017-03-21
2017-03-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

obowiązujący
2017-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

obowiązujący
2017-04-09
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

akt objęty tekstem jednolitym
2017-03-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2017-01-26
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

uznany za uchylony
2017-02-01
0000-00-00
---- -- --
2018-03-02

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2017-01-13
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym
2017-01-13
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony
2017-01-04
0000-00-00
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

akt posiada tekst jednolity
2017-01-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

obowiązujący
2016-12-19
2016-12-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych dochodów i wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2016

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący
2016-10-06
2016-10-06
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2016-09-19
2016-09-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2017-01-01
2017-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony
2016-07-26
2016-07-26
---- -- --
2018-02-20

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej

uchylony
2016-06-15
0000-00-00
---- -- --
2019-01-31

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2016-06-02
2016-06-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017

obowiązujący
2016-05-31
2016-05-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komitetu audytu

akt objęty tekstem jednolitym
2016-07-01
2016-07-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2016-04-16
2016-04-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony
2016-04-01
2016-04-01
---- -- --
2018-01-13

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2016-02-27
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2015

obowiązujący
2015-12-29
2015-11-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

obowiązujący
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym
2015-12-08
2015-11-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2015-11-28
2015-11-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2015 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych

obowiązujący
2015-11-13
2015-11-13
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

uznany za uchylony
2015-11-04
2015-11-04
---- -- --
2017-09-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
2018-01-13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2015-10-01
2015-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2015-09-26
2015-09-26
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

akt posiada tekst jednolity
2016-01-01
2016-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016

obowiązujący
2015-08-01
2015-08-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

obowiązujący
2015-08-15
2015-08-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016

obowiązujący
2015-07-08
2015-07-08
2016-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony
2015-07-15
2015-07-15
---- -- --
2018-02-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2015-07-16
2015-07-16
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony
2015-06-24
2015-06-24
---- -- --
2018-01-03

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym
2015-05-23
2015-05-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

akt objęty tekstem jednolitym
2015-04-25
2015-04-25
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

akt posiada tekst jednolity
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
2018-01-13

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

akt objęty tekstem jednolitym
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

akt objęty tekstem jednolitym
2015-04-01
2015-04-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

akt objęty tekstem jednolitym
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-12-23
2014-12-23
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

akt objęty tekstem jednolitym
2014-12-30
2014-12-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie

obowiązujący
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

uchylony
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
2015-04-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2014-10-13
2014-10-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

akt objęty tekstem jednolitym
2015-01-01
2015-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

akt objęty tekstem jednolitym
2014-10-09
2014-10-09
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-10-01
2014-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

akt objęty tekstem jednolitym
2014-08-27
2014-08-27
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-06-30
2014-06-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015

obowiązujący
2014-06-25
2014-06-25
2015-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony
2014-06-18
2014-06-18
---- -- --
2015-08-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-05-20
2014-05-20
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony
2014-01-24
2014-01-24
---- -- --
2018-01-13

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2013-12-31
2013-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2014-01-01
2014-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

akt objęty tekstem jednolitym
2013-12-04
2013-12-04
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

obowiązujący
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

obowiązujący
2013-10-01
2013-10-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony
2013-06-29
2013-06-29
---- -- --
2015-08-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014

wygaśnięcie aktu
2013-06-21
2013-06-21
2014-12-31
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

akt objęty tekstem jednolitym
2013-07-02
2013-07-02
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

obowiązujący
2013-06-01
2013-06-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2013-02-14
2013-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

akt posiada tekst jednolity
2013-02-01
2013-02-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

uchylony
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
2014-01-31

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

obowiązujący
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rynku Rolnego

obowiązujący
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

obowiązujący
2012-12-31
2012-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

akt posiada tekst jednolity
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

uznany za uchylony
2013-01-03
2013-01-03
---- -- --
2016-10-02

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

akt posiada tekst jednolity
2013-01-01
2013-01-01
2021-06-30
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

obowiązujący
2012-11-30
2012-11-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2012-11-08
2012-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych

obowiązujący
2012-11-08
2012-11-08
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy o finansach publicznych

uznany za uchylony
2012-11-15
2012-11-15
---- -- --
2015-08-25

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym
2013-01-01
2013-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2012

wygaśnięcie aktu
2012-06-25
2012-04-30
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013

wygaśnięcie aktu
2012-06-05
2012-06-05
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2012-04-18
2012-04-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony
2012-03-14
2012-03-14
---- -- --
2015-08-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony
2012-02-16
2012-02-16
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

akt posiada tekst jednolity
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego

obowiązujący
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

uchylony
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
2014-01-31

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2011

obowiązujący
2011-12-29
2011-11-18
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

obowiązujący
2011-12-14
2011-12-14
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 października 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych

uchylony
2011-11-23
2011-11-23
---- -- --
2015-11-13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2011-10-17
2011-10-17
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

akt objęty tekstem jednolitym
2011-09-12
2011-09-12
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2011-09-01
2011-09-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2012-01-01
2012-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

uchylony
2011-08-19
2011-08-19
---- -- --
2014-01-31

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony
2011-06-10
2011-06-10
---- -- --
2015-08-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

akt objęty tekstem jednolitym
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie

uznany za uchylony
2011-05-01
2011-05-01
---- -- --
2015-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012

wygaśnięcie aktu
2011-03-15
2011-03-15
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2015-08-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa

uznany za uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2012-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

akt objęty tekstem jednolitym
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

uznany za uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2017-09-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2014-01-31

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

akt posiada tekst jednolity
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-10-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej

uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2013-10-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

uchylony
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
2015-04-01

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

akt posiada tekst jednolity
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

akt posiada tekst jednolity
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

akt posiada tekst jednolity
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

obowiązujący
2010-12-31
2010-12-31
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

akt posiada tekst jednolity
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt objęty tekstem jednolitym
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Nauki

obowiązujący
2011-01-28
2011-01-28
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

obowiązujący
2010-12-29
2010-12-29
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego

obowiązujący
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

uchylony
2010-11-06
2010-11-06
---- -- --
2017-03-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania

obowiązujący
2010-10-22
2010-10-22
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt objęty tekstem jednolitym
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

akt posiada tekst jednolity
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do świadczonych usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych

akt posiada tekst jednolity
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych

akt posiada tekst jednolity
2011-01-01
2011-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu, kryteriów i terminów dokonywania oceny zgodności planowanych inwestycji ze strategiami rozwoju

uznany za uchylony
2010-09-01
2010-09-01
---- -- --
2018-09-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

uznany za uchylony
2010-07-30
2010-07-30
---- -- --
2016-08-31

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

uchylony
2010-07-31
2010-07-31
---- -- --
2018-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony
2010-07-28
2010-07-28
---- -- --
2018-02-20

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

uchylony
2010-05-27
2010-05-27
---- -- --
2015-08-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

obowiązujący
2010-04-24
2010-04-24
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011

wygaśnięcie aktu
2010-03-19
2010-03-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych

uznany za uchylony
2010-04-06
2010-04-06
---- -- --
2017-09-02

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

akt posiada tekst jednolity
2010-03-19
2010-03-19
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

akt posiada tekst jednolity
2010-03-12
2010-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa

uchylony
2010-04-24
2010-04-24
---- -- --
2017-04-09

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

uchylony
2010-02-08
2010-02-08
---- -- --
2014-01-24

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5000 zł

uchylony
2010-02-10
2010-02-10
---- -- --
2017-03-15

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

uchylony
2010-02-08
2010-02-08
---- -- --
2016-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu

akt posiada tekst jednolity
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

uznany za uchylony
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2018-01-03

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

uchylony
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
2013-01-01

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

akt posiada tekst jednolity
2010-01-01
2010-01-01
---- -- --
---- -- --
32013R1303

2013-12-17
32013R1306

2013-12-17
32013R1316

2013-12-11
32013R0549

2013-05-21
32011R1175

2011-11-16
32009R0479

2009-05-25
32006R1638

2006-10-24
32006R1198

2006-07-27
32006R1083

2006-07-11
32006R1083R(01)

2006-07-11
32005R1290

2005-06-21
31997R1466

1997-07-07

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu